Som en bølge som ruller inn over stranden kan en hjernerystelse komme overveldende og umerkelig på samme tid. De første symptomene kan virke forbigående og harmløse, men konsekvensene under overflaten kan trenge dypgående oppmerksomhet og behandling.

Symptomer kan være diffuse.

Nettopp derfor er det essensielt å anerkjenne alvoret ved en hjernerystelse tidlig. En grundig evaluering og tilrettelagt rehabilitering kan fremme helingsprosessen og gjenvinning av funksjon.

Hva er hjernerystelse?

En hjernerystelse, medisinsk kjent som commotio cerebri, er en form for mild traumatisk hjerneskade (mTBI). Hjernerystelse kan oppstå uten at hodet slås direkte. Det forårsakes av en kraft som påvirker hodet, enten det er et slag mot hodet, ansiktet, nakken eller andre deler av kroppen.

Hjernerystelse påvirker ikke hjernens struktur. Vedvarende symptomer og plager skyldes kommunikasjonssvikt og redusert blodtilførsel til hjernen. MR, CT og røntgen viser sjeldent noe funn.

Hjernerystelse kan føre til ulike kliniske tegn og symptomer, inkludert bevissthetstap, men det er ikke nødvendig å besvime.

Vanligvis varer hjernerystelse i 10-14 dager hos voksne og 3-4 uker hos barn. Hvis symptomer vedvarer utover dette, kan diagnosen endres til følgetilstander etter hjernerystelse eller post-hjernerystelsessyndrom (PHS). Riktig diagnose og behandling er viktig for rehabilitering og forebygging av langvarige plager.

hjernerystelse

 

Definisjon og årsaker

Hjernerystelse, eller commotio cerebri, er en type mild traumatisk hjerneskade som oppstår etter en kraftig impuls mot hodet eller nakken/kroppen. Den forstyrrer normal hjernefunksjon og kan gi ulike symptomer.

Årsakene til en hjernerystelse er ofte fall, ulykke, eller idrettsrelaterte støt mot hodet. Det involverte hodetraumet fører til en rask akselerasjon og deselerasjon av hjernen inne i skallen.

En hjernerystelse kan forandre hjernens kjemiske prosesser og påvirke nevrale nettverk.

Akkurat som med annet vev i kroppen, kan hjernen bli skadet og trenger tid til å lege seg. Mennesker med hjernerystelse kan oppleve alt fra hodepine og konsentrasjonsvansker til endringer i atferd. En grundig og skreddersydd tilnærming til behandling er ofte nødvendig for å støtte helingsprosessen, da ingen hjernerystelser er like.

Identifisering av Risikofaktorer

For å kunne forebygge hjernerystelse, er det avgjørende å være oppmerksom på tilstedeværelsen av visse risikofaktorer.

 1. Tidligere hodeskader – repeterende traumer mot hodet øker risikoen betraktelig.
 2. Kontaktsport – idretter som fotball og hockey innebærer hyppigere og hardere sammenstøt.
 3. Kjønn – kvinner rapporterer oftere enn menn om hjernerystelser og kan ha økt følsomhet.
 4. Ung alder – barn og unge voksne har mykere hjernevev og kan være mer utsatt for skader.
 5. Dårlig utstyr – utilstrekkelig eller feil bruk av verneutstyr gir mindre beskyttelse.En grundig vurdering av disse risikofaktorene kan bidra til mer målrettet forebygging.Kjennskap til risikofaktorer er sentralt i tidlig intervensjon og for å redusere sannsynligheten for komplikasjoner. Forskning viser at å identifisere og tilpasse aktiviteter i tråd med risikoprofilen kan være nøkkelen til å minimere risikoen for hjernerystelse.

Hjernerystelse symptomer

En hjernerystelse er en form for mild traumatisk hjerneskade som kan gi et variert symptomkompleks. Noen tegn er umiddelbart synlige, som hodepine, kvalme og desorientering. Andre kan være mer fordekte og utvikle seg over tid, som hukommelsesproblemer, konsentrasjonsvansker eller humørsvingninger. Det er avgjørende å anerkjenne disse tidlige indikasjonene for å sette i gang rask og riktig behandling.

Langvarige eller repeterende symptomer krever en dyptgående forståelse og tilnærming. I noen tilfeller kan hva som virker som en “enkel hjernerystelse” faktisk indikere en mer alvorlig tilstand som krever spesialisert oppfølging. Det er vesentlig å observere for endringer i atferd, søvnvansker og sensitivitet for lys eller lyd. En korrekt tolkning og sammenhengende evaluering av disse tegnene er sentral for en effektiv rehabiliteringsprosess.

Tidlige Tegn

Ved en hjernerystelse oppstår symptomer ofte raskt og kan variere i intensitet. Det er vitenskapelig fundamentert at rask gjenkjenning avgjør prognosen.

 • fatigue

   

  Hodepine som kan variere fra mild til intens

 • Svimmelhet
 • Stivhet eller smerter i nakke
 • Desorientering eller forvirring, inkludert vansker med å huske nylige hendelser
 • Kvalme eller oppkast kort tid etter skaden
 • Tretthet eller døsighet, følelse av å være i “tåke”
 • Synsforstyrrelser som uskarpt syn eller dobbeltsyn
 • Balansesvikt eller koordinasjonsproblemer
 • Følsomhet for lys eller lyd
 • Endringer i atferd som irritabilitet eller depresjon

Tidlig intervensjon kan forebygge komplikasjoner og forbedre utfallet av rehabiliteringen.

Det er essensielt å ta alle symptomer på alvor og søke profesjonell hjelp snarest. En hjernerystelse bør aldri undervurderes da den kan ha langvarige effekter.

Tips for akutt hjernerystelse

NB: Ved bevissthetstap, svimmelhet, kraftig hodepine, vanskeligheter med å prate, ufrivillige eller spastiske bevegelser, forvirring, hukommelsestap, oppkast og vedvarende kvalme, klar væske fra øret eller synsforstyrrelser, bør sykehus/legevakt kontaktes umiddelbart.

De første 48 timene:

 • Unngå fysisk og kognitiv anstrengelse.
 • Begrens bruk av skjermer som TV, datamaskin, mobiltelefon, samt unngå musikk, podkaster, jobb eller skoleaktiviteter.

Etter de første 48 timene:

 • Gradvis økning av fysisk og kognitiv anstrengelse, spesielt sub-symptomatisk aerob trening.
 • En liten økning i symptomer er ikke farlig eller skadelig.

Ernæring:

De første 48 timene:

 • Sørg for å få minimum 9+ timer søvn.
 • Prøv periodisk faste i 16-18 timer.
 • Unngå sukker.
 • Vurder et keto-diett og ketoner.

De første ukene:

 • Begrens inntaket av karbohydrater til et minimum de første 2-3 ukene.
 • Unngå prosessert mat og sukker de første 2-3 ukene.
 • Unngå alkohol de første 3-4 ukene.

Kosttilskudd:

De første 24-48 timene:

 • Omega 3: 750 mg – 2,8 g per dag i 4-6 uker.
 • D-vitamin: 160 μg i 2-4 uker.
 • Magnesium L-threonate: 2-4 kapsler hver natt i 3 uker for voksne.

Langvarige effekter og PCS

Etter en hjernerystelse kan langvarige effekter variere og påvirke både den fysiske og kognitive funksjonen. Vedvarende symptomer kan indikere post-commotio syndrom (PCS). Hvis symptomer varer lenger enn 2-3 uker for voksne og 3-4 uker for barn, bør man oppsøke spesialister på rehabilitering etter hjernerystelse.

Post-commotio syndrom (PCS): PCS kan blant annet innebære kronisk hodepine, nakkesmerter, tretthet, utmattelse, svimmelhet, konsentrasjonsvansker og irritabilitet. Behandlingen krever en tilpasset tilnærming med nøye oppfølging.

Gjenoppretting etter hjernerystelse kan være uforutsigbar, med noen som opplever symptomer i flere måneder eller år. En helhetlig tilnærming som inkluderer støttende behandling, gradvis tilbakestilling til normale aktiviteter, og samarbeid mellom pasient, helsepersonell og arbeidsgiver er viktig for optimal rehabilitering. Med tålmodighet og målrettet nevrologisk rehabilitering kan betydelig fremgang oppnås.

Les mer om vår tilnærming til rehabilitering etter hjernerystelse her: https://www.kvantumklinikken.no/hjernerystelse-post-commotio/

Behandlingstilnærminger

En skreddersydd behandlingsplan er kritisk for å håndtere de varierte symptomene som oppstår etter en hjernerystelse. Det er viktig å starte med en nøye vurdering av den enkeltes spesifikke behov, deretter tilrettelegge en behandlingsstrategi som kan innebære spesifikk øye-hånd koordinasjon, balanseøvelser, øyeøvelser, vestibular rehabilitering, lavgradig elektrostimulering og lavgradig laserterapi, manipulering av columna og noe kognitiv trening, avhengig av skadens natur og alvorlighetsgrad. Kognitiv hvile og gradvis økning av fysisk aktivitet er ofte anbefalte tiltak i den innledende fasen, mens mer spesialiserte intervensjoner kan innarbeides etter hvert som pasienten forbedres. Engasjement og aktiv deltakelse fra pasienten i rehabiliteringsprosessen er avgjørende, og oppmuntring og positiv forsterkning fra helsepersonell bidrar til å bygge motivasjon og tillit til egen helingsprosess.

video okulografi

video okulografi

Førstehjelp og Akutt Omsorg

Ved mistanke om hjernerystelse er umiddelbar reaksjon essensielt. Pasienten skal sikres stabil posisjon og beskyttes mot ytterligere skade. Det er viktig å presisere at bevisstløshet er ikke nødvendig for at en person kan ha fått hjernerystelse.

I akuttfasen, er det viktig å observere symptomer som bevissthetsendring, kvalme, balanseproblemer eller unormal oppførsel. Pasienten bør transporteres til nærmeste sykehus for en grundig medisinsk evaluering. Helsepersonell vil sørge for nødvendig overvåkning og diagnostisering for å avdekke skadeomfanget og bestemme neste skritt i behandlingen. Å gi ro og trygghet til pasienten under transporten er også viktig, samtidig som man holder dem våken dersom de er ved bevissthet.

Umiddelbart etter skaden, kan det være nødvendig med skanning av hode for å utelukke alvorlige komplikasjoner som blødning eller hevelse i hjernen. Tilstrekkelig overvåkning og god kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell fremmer tryggheten og hjelper til med å identifisere symptomer som kan oppstå i etterkant av skaden.

Videre behandling kan involvere kontrollerte hvileperioder for hjernen, fulgt av gradvis reintroduksjon av mentale og fysiske aktiviteter. Det er avgjørende at pasienten opplyses om betydningen av å følge helsepersonells råd nøye for å unngå komplikasjoner og fremme bedring. En skreddersydd rehabilitering, med fokus på både fysisk og mental gjenoppretting, vil være sentralt for å oppnå best mulig utfall.

Medisinsk Intervensjon

Umiddelbar hvile er avgjørende for hjernens restitusjon.

Etter den initielle fasen med hvile, kreves ofte individuell vurdering for å tilpasse rehabiliteringsplanen til pasientens behov. Dette kan inkludere nevrologisk rehabilitering, kognitiv terapi, og arbeidstrening avhengig av skadens natur og pasientens symptomer. Spesialiserte helsepersonell spiller en nøkkelrolle i å utforme en effektiv og pasientsentrert tilnærming.

Gradvis økning av aktivitet må overvåkes nøye. Det er viktig at pasienten og nære pårørende får god informasjon om gjenopptakelse av daglige aktiviteter, og at man lytter til kroppens signaler for å unngå forverring.

For å oppnå best mulig utfall fra behandlingen, er det essensielt å kombinere ulike modaliteter i behandlingen basert på den nyeste forskningen og beste praksis guidene innen hjernerystelsesbehandling. Samarbeid på tvers av medisinske fagfelt sikrer en helhetlig og målrettet rehabiliteringsprosess.

Rehabiliteringsprosessen

Rehabilitering etter en hjernerystelse er en dynamisk prosess som krever tålmodighet og tilpasning. Det starter ofte med en periode av hvile og gradvis økning av fysisk og mental belastning, hvor pasientens respons monitoreres nøye.

For mange er veien tilbake til hverdagen preget av svingninger i symptomenes intensitet. Derfor er rehabiliteringsprogrammet individualisert og kan justeres ettersom pasientens tilstand endres. Tett oppfølging fra spesialisert helsepersonell er avgjørende for å sikre optimal progresjon og forebygge tilbakeslag.

Under rehabiliteringen kan pasienten dra nytte av ulike terapeutiske intervensjoner. Effekten av disse tiltakene evalueres kontinuerlig for å oppnå best mulig funksjonsevne og livskvalitet.

Tilbake til Dagliglivet

Å reintegrere seg i hverdagens aktiviteter etter en hjernerystelse krever en nøye tilrettelagt plan. Gradvis økning av belastning er nøkkelen.

 • Unngå situasjoner som kan forårsake ny hodeskade
 • Implementer hvilepauser gjennom dagen for å unngå tretthet
 • Organiser daglige rutiner for å redusere mental belastning
 • Ta tiden til hjelp, og øk aktivitetsnivået i takt med bedring
 • Kommuniser med pårørende og arbeidsgiver om dine begrensninger

Tilstrekkelig søvn er essensielt for hjernens helingsprosess.

Støtte fra familie, venner og arbeidsplassen er avgjørende for en vellykket tilbakeføring til normal tilværelse.

Forebygging av Fremtidige Skader

Å forebygge fremtidige skader etter en hjernerystelse innebærer bevissthet om risikofaktorer og hensiktsmessige tiltak. Det er essensielt å ta vare på egen helse og sikkerhet.

Overholdelse av sikkerhetsrutiner i idrettslige og daglige aktiviteter er sentralt i det preventive arbeidet. Bruk av hjelm ved sykling, skating eller i alpinsport, samt sørge for sikkerhetsutstyr i arbeidssituasjoner der det er relevant, kan være avgjørende for å unngå nye hodeskader. I tillegg er det viktig å tilrettelegge hjemme- og arbeidsmiljø for å minimere fallrisiko, spesielt der balanse og koordinasjonsevnen kan være redusert etter skaden.

Styrking av nakke- og ryggmuskulaturen gjennom målrettet trening kan også bidra til å redusere risikoen for fremtidige hjernerystelser. En sterk muskulatur kan bedre støtte hodet og dermed minimere kraften i eventuelle slag mot hodeskallen. Opplæring i fallteknikker og riktig kroppspositurering i situasjoner med risiko for kollisjoner kan også være fordelaktige tiltak.

Til sist, er det viktig å prioritere forebygging av hjernerystelser som en kontinuerlig prosess, og ikke et engangstiltak. Det innebærer regelmessig evaluering og oppdatering av trygghetstiltak, både personlig og i samfunnet. Involvering av både individ og organisasjoner i forebyggende arbeid og holdningsskapende kampanjer kan øke bevisstheten og føre til sikrere miljøer for alle. Slik opprettholder vi et fokus på langsiktig helse, og minimerer risikoen for gjentatte hjernerystelser, som kan ha langvarige konsekvenser.